IZDAVANJE LEKOVA NA LEKARSKI RECEPT O TROŠKU VOJNOG I CIVILNOG FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) je pravno lice sa statusom organizacije čija je osnovna delatnost da osiguranim licima obezbedi prava iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja kroz zaključenje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga. On donosi Pravilnik o Listi lekova i medicinskih sredstava koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Lista lekova se sastoji od:

 • liste A za lekove sa ove liste utvrđuje se participacija koju plaća pacijent u fiksnom iznosu od 50 dinara za svaku kutiju izdatog leka.
 • liste A1 koju čine lekovi koji predstavljaju terapijsku paralelu lekovima u Listi A, za koje se utvrdjuje participacija u procentualnom odnosu od 10% do 90% od cene leka na malo.
 • liste B koju čine lekovi koji se koriste u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja.
 • liste C koju čine lekovi sa posebnim režimom.
 • liste D koju čine lekovi koji nemaju dozvolu u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji.

Za lekove sa B, C i D liste RFZO obezbeđuje sredstva u punom iznosu od cene leka.

Preuzimanje lekova i med. sredstava

Da biste preuzeli lek potrebno je:

 •  Ispravno popunjen recept
 •  Overena zdravstvena knjižica pacijenta
 •  U slučaju da je na recept propisan narkotik potrebna je i lična karta osobe koja preuzima lek.

Rok važenja recepta

Recept koji ste dobili od lekara morate da realizujete u roku od 15 dana od datuma kada je lek propisan, sem kada je u pitanju antibiotik ili narkotik, pri čemu se ne računa sam dan propisivanja.

 • Narkotik- 7 dana od datuma propisivanja leka na recept.
 • antibiotik – 3 dana od dana propisivanja leka na recept.
 • lek sa“ D“ liste –30 dana od dana propisivanja leka na recept.

Izdavanje na recept paralelnog leka tj. leka drugog naziva, a istog sastava i jačine

Ako apoteka nema propisan lek, farmaceut može da izda lek istog sastava, jačine i pakovanja koji se u prometu nalazi pod drugim imenom, ako uz objašnjenje, na to pristane lice kome je lek propisan.

Propisivanje lekova i medicinskih sredstava

Prema pravilu, recepte za lekove izdaje izabrani lekar, a u izuzetnim slučajevima lekar specijalista može samostalno da propisuje lekove i to samo ako mu izabrani lekar uputom prenese to ovlašćenje.

Privatni lekari sa kojima RFZO ima zaključen ugovor mogu pacijentima da izdaju recepte za lekove sa pozitivne liste koje će platiti RFZO, ali samo iz oblasti opšte medicine, ginekologije, pedijatrije i stomatologije.

Lek se propisuje osiguranom licu u količini koja je neophodna do naredne kontrole, ali za period koji nije duži od 5 dana kod akutnih oboljenja i stanja, a kod hroničnih oboljenja za period koji nije duži od 30 dana.

Izuzetno osiguranom licu sa hroničnim oboljenjem i terapijom lekom istog internacionalnog nezaštićenog naziva, koja u periodu od godinu dana pre propisivanja leka nije menjana, lek iz stava može da se propiše u količini koja je neophodna za period koji nije duži od 60 dana.